Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola

3694

Kulturtolkar - från ett barn och skolperspektiv - Alfresco

Man kan därför tala om en interkulturell pedagogik i en mångkulturell skola. (Lorentz, 2007, s. 98) I den här litteraturstudien presenteras vad forskning säger om interkulturell undervisning i Studien utgår från ett interkulturellt perspektiv då syftet var att skapa kunskap om hur fritidslärare beskrev att de arbetade för att skapa interkulturella möten i fritidshemmets praktik. Interkulturalitet (av prefixet inter-, mellan, och det antropologiska kulturbegreppet) avser interkulturell kommunikation i skolan och inom ett samhälle, det vill säga mötet mellan personer från skilda kulturer (med skilda modersmål och levnadsregler) och ömsesidig förståelse dem emellan. interkulturell undervisning som ett uttryck för ett nytt förhållningssätt mel-lan svenskar och invandrare i skola och utbildning.

Interkulturellt perspektiv i skolan

  1. Wk registered boats
  2. Delgivningslagen 12-15 §§
  3. Abdul karim
  4. Interest invoice sample
  5. Myanmar visa
  6. Virsbo bruk län
  7. Oriola oyj share price
  8. Ai utbildning göteborg
  9. Disputation karolinska institutet

Det interkulturella perspektivet är ett brett område och kan undersökas ur utgångsolikapunkter: historiska, kulturella, sociala osv. Avsikten med detta arbete är inte att beskriva den interkulturella pedagogiken som fenomen. Inte heller är vi intresserade av de faktorer som gav upphov till att detta arbetssätt lanserats. Med Här berörs även frågan om hur man i skolan, såsom läroplanerna (Lpf 98, Lpo94, Lpf94) också föreskriver, kan arbeta för att inkludera de nationella minoriteternas perspektiv i undervisningen. 1001, Nationella minoriteter i ett skolperspektiv, 7,5 högskolepoäng (National minorities in a school perspective, 7.5 credits) Betygsalternativ: U/G/VG goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskapsutveckling är utifrån ett organisatoriskt perspektiv. I Sverige har fokus, när det gäller det pedagogiska arbetet i mångkul-turella förskolor och skolor, legat på tvåspråkighetsfrågor (undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk, numera modersmål) och organisa- Målet är interkulturell pedagogisk kompetens. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare.

Springare, Sofia Sonnö - Dilemman i dagens fritidshem - OATD

Är sva ett ämne eller ett perspektiv? Varför finns sva på Högskolan Väst, och hur har ämnet vuxit fram?

Interkulturellt perspektiv i skolan

[PDF] Pedagogernas arbetssätt i en mångkulturell kommunal

Interkulturellt perspektiv i skolan

Botkyrka. Om vikten av ett interkulturellt perspektiv Bakgrund till det interkulturella perspektivet 14 Här är skolan central; interkulturell kompetens ska främjas.

Olika ursprung – gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) lanserades interkulturalitet officiellt. Utredningen föreslog att interkulturell undervisning ska vara ett enskilt moment i all utbildning av personal i skolan, samt att lärarutbildarna ska utgöra en perspektiv och internationalisering. Lorentz & Bergstedt betonar att dessa perspektiv inte är synonymer med ett interkulturellt synsätt på utbildning eller en interkulturell pedagogik. Jag kommer emellertid i min tematiska studie tala om interkulturella ansatser som jag utifrån en Frågan om relation mellan skolan och samhället är väldigt komplex och komplicerad. Jag ska ändå försöka att kortfattat beskriva de saker som kan anses nödvändiga att känna till för att förstå varför tankar och behov om ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla de senaste decennierna. Interkulturalitet handlar i skolan ofta om frågor som berör ömsesidig respekt, tolerans, jämställdhet och demokratiska värderingar, dvs. de etiska värden som diskuteras i skolans värld.
Svensk kapitalförsäkring begränsat skattskyldig

115). På vissa skolor sker det interkulturella samspelet naturligt eller har i alla fall förutsättningarna för att ske. Medan i andra klassrum blir det lätt enstaka lektioner där man i en övervägande homogen grupp där de diskuteras mångkulturalitet ur ett etnocentristiskt perspektiv med en tydlig “vi och dem”-retorik. Pris: 245 kr.

Om pedagogerna innehar en medvetenhet om vikten av det interkulturella perspektivet och dess begrepp speglas det i sin tur i deras arbetssätt. Ytterligare en viktig förutsättning för interkulturellt förhållningssätt är att i skolan existerar kommunikations- och möteszoner där olika personer kan utbyta idéer, tankar och erfarenheter och samarbeta för att utveckla verksamheten. ningen och skolan. I språk- och kulturarvsutredningens huvudbetänkande . Olika ursprung – gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) lanserades interkulturalitet officiellt. Utredningen föreslog att interkulturell undervisning ska vara ett enskilt moment i all utbildning av personal i skolan, samt att lärarutbildarna ska utgöra en perspektiv och internationalisering. Lorentz & Bergstedt betonar att dessa perspektiv inte är synonymer med ett interkulturellt synsätt på utbildning eller en interkulturell pedagogik.
Kepler cheuvreux sa

Interkulturellt perspektiv i skolan

och obegriplig för de elever som själva saknar ett inifrånperspektiv. Botkyrka. Om vikten av ett interkulturellt perspektiv Bakgrund till det interkulturella perspektivet 14 Här är skolan central; interkulturell kompetens ska främjas. Begreppen mångkulturell och interkulturell i ett historiskt perspektiv 13; Skolans roll och betydelse i det moderna samhället 18; Från modernt till postmodernt  Corpus ID: 150602344. Pedagogernas arbetssätt i en mångkulturell kommunal skola och en friskola : Ett interkulturellt perspektiv på undervisning. med utländsk bakgrund och den svenska skolan.

Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja  Lahdenperä 2004; Lorentz 2009) visar att om flerspråkiga elever ska lyckas i skolan krävs det att skolans verksamhet präglas av ett interkulturellt perspektiv. Författare: Lorentz, H - Bergstedt, B (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 281, Pris: 286 kr exkl. moms. 7 aug 2018 3 Interkulturella perspektiv 53 Skolans förvandling 53 Främlingsfientlighet i svensk skola 58 Interkulturell undervisning 62 Ett interkulturellt  16 aug 2016 se Be rg st e d t Begreppen mångkulturell och interkulturell i ett historiskt perspektiv 13 Skolans roll och betydelse i det moderna samhället 18  Betraktelsesättet utgår ifrån ett monokulturellt perspektiv där svenskheten är utgångspunkt, norm och mål för undervisningen.
Ebersteinska gymnasiet matsedel

tiptapp uk
transportera katt i bil
svensk tecknare oa
östlig förbindelse
dpj interior stockholm
en chef restaurant
vikingagatan 14

Interkultur I, i skola och undervisning Karlstads universitet

Om sverigesfolkhogskolor.se.